biogazownie rolnicze

Wpływ na środowisko

Wpływ na środowisko

Instalacje utylizacji odpadów oparte na procesie fermentacji beztlenowej mogą niekiedy negatywnie oddziaływać na środowisko i na zdrowie ludzi. Podstawowe zagrożenia to przenikanie ścieków do gruntu i ekosystemów wodnych oraz emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. Potencjalne uciążliwości są związane z hałasem, czy zakłóceniami estetyki krajobrazu. Większość tych problemów można rozwiązać lub zminimalizować przez właściwe zaprojektowanie i poprawną eksploatację instalacji. Doświadczenie wielu krajów europejskich potwierdza, że biogazownie przynoszą wielorakie i jednoznaczne korzyści dla środowiska i mogą być uważane za najbardziej zrównoważony sposób realizacji gospodarki bioodpadami w rolnictwie zwłaszcza w odniesieniu do hodowli zwierzęcej. Ścieki z instalacji rolniczo-utylizacyjnej spełniają wymogi jakościowe pozwalające na ich rolnicze wykorzystanie. Emisje do powietrza odniesione do alternatywnych metod gospodarowania substancjami biodegradowalnymi są znacznie niższe (poza termicznymi tlenkami azotu, które są na tym samym poziomie). W przypadku fermentacji produktów roślinnych instalacja biogazowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Najważniejsze zalety biogazowni są następujące:

  • Przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do używania nawozów naturalnych,
  • Recycling organiczny - produkcja bogatego w makroskładniki dobrze przyswajalnego przez rośliny nawozu, który w długoletniej perspektywie zapewnia wysoką efektywność użyźnienia gleb i wzrost plonów upraw,
  • Produkcja paliwa gazowego z zasobów odnawialnych, które można wykorzystać na szereg użytecznych sposobów: produkcja energii elektrycznej i ciepła, trigeneracja, produkcja paliwa silnikowego CNG, produkcja „zielonego gazu” do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego,
  • Zmniejszenie emisji w instalacjach konwencjonalnej energetyki zawodowej bezpośrednio o wyprodukowaną energię, plus emisje związaną z produkcją i dostawą paliwa do elektrociepłowni konwencjonalnej, plus emisję związaną z ograniczeniem strat przesyłu od producenta do końcowego użytkownika energii ,
  • Zmniejszenie uciążliwości zapachowej w stosunku do nawozów naturalnych,
  • Znaczne zwiększenie stopnia redukcji patogenów w stosunku do nawozów naturalnych,
  • Zmniejszenie zagrożenia eutrofizacją w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na nawozy sztuczne oraz w wyniku zwiększenia efektywności przyswajalności azotu w stosunku do nawozów naturalnych.Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.