biogazownie rolnicze

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

FAZA POZYSKIWANIA POZWOLEŃ I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Decyzja o realizacji projektu w określonym zakresie i lokalizacji jest pierwszą z szeregu decyzji, które stoją przed inwestorem zanim proces inwestycyjny z formalnego punktu widzenia zostanie rozpoczęty. Jest to bowiem właściwy czas na to aby ostatecznie potwierdzić wybór partnerów (konsultantów, projektantów, dostawców technologii) oraz sposób realizacji (dostawa pod klucz, wybór generalnego wykonawcy, kompletacja maszyn i urządzeń w procedurach przetargowych i organizacja montażu we własnym zakresie etc.). Nie sposób także pominąć planowania odpowiedniego montażu finansowego – czy inwestycja będzie realizowana z kredytu i środków własnych, czy będą podejmowane starania o pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych, czy będzie poszukiwany partner finansowy/inwestor strategiczny itd. Planowanie w tym zakresie jest o tyle ważne, że w zależności od obranej ścieżki inne ryzyka towarzyszą projektowi oraz inna dokumentacja jest konieczna do sporządzenia. Duże wymagania odnośnie dokumentacji załączanej do wniosków aplikacyjnych obowiązują zwłaszcza w przypadku starania się o środki publiczne. Dodatkowo problemem jest w tym przypadku przeważający tryb konkursowy (okresowo ogłaszane nabory wniosków zamiast ciągłego naboru) oraz skomplikowane i przedłużające się procedury ewaluacji złożonych wniosków – praktyka wskazuje, że na potwierdzenie otrzymania dotacji i gotowość zawarcia umowy o dofinansowanie czeka się zazwyczaj dłużej niż jest to opisane w regulaminach konkursów.

Lista zadań do wykonania

Po dokonaniu wyboru lokalizacji biogazowni inwestor zleca lub wykonuje osobiście następujące czynności:

 • uzyskuje tytuł prawny do terenu lokalizacji inwestycji,
 • opracowuje koncepcję projektową biogazowni,
 • jeżeli planowana biogazownia jest większa niż 500 kW to uzyskuje postanowienie o zakresie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i sporządza raport oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • uzyskuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeśli będzie wymagana),
 • uzyskuje warunki zabudowy, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji,
 • uzyskuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 • sporządza dokumentację projektową: projekt technologiczny, budowlany, projekty branżowe,
 • uzgadnia projekt budowlany w zakresie wymagań przeciwpożarowych, ZUD, BHP i higieniczno-sanitarnych,
 • uzyskuje decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wymienione powyżej zadania zajmą co najmniej sześć miesięcy, a zazwyczaj ok. jednego roku. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę można wreszcie wbić przysłowiową łopatę i rozpocząć budowę biogazowni. Budowa i rozruch technologiczny to zazwyczaj 5 – 9 miesięcy i ze względu na uwarunkowania pogodowe dobrze jeżeli rozpoczyna się wiosną. Na etapie prób i ruchu próbnego instalacji należy rozpocząć pozyskiwanie kolejnych umów i decyzji

 • wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie biogazowni,
 • pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód powierzchniowych/gruntowych i rolnicze zagospodarowanie masy pofermentacyjnej lub decyzja o pozwoleniu na odzysk odpadów z biogazowni metodą R10,
 • umowa na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej do sieci
 • uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne dla personelu zatrudnionego przy eksploatacji instalacji.

Po załatwieniu wszystkich formalności następuje wieloletni okres eksploatacji instalacji. W tym czasie należy zapewnić stabilne przychody poprzez

 • umowy handlowe na sprzedaż ciepła (jeśli dotyczy)
 • kwartalne wnioskowanie do Prezesa URE o wystawienie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia potwierdzających produkcję energii z zasobów odnawialnych. 
 • coroczne wykonywanie audytu energetycznego potwierdzającego ilość energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji (jeśli dotyczy) i wnioskowanie do Prezesa URE o wystawienie odpowiednich świadectw pochodzenia 
 • zawarcie bilateralnych umów na sprzedaż posiadanych świadectw pochodzenia lub handel nimi na Towarowej Giełdzie Energii

Uwaga: należy monitorować stan prawny w zakresie możliwości uzyskiwania świadectw pochodzenia przez osoby fizyczne. Obecnie tylko podmioty prawne są uprawnione do uzyskania kolorowych certyfikatów, co oznacza konieczność założenia spółki celowej dla zrealizowania przedsięwzięcia.

Uchwalona w 2015 Ustawa o OZE zakłada odejście od zielonych certyfikatów na rzecz systemu aukcyjnego. Aby wziąć udział w aukcji należy przewidzieć wielkość produkowanej i wprowadzanej do sieci energetycznej energii oraz zadeklarować żądaną cenę jej sprzedaży. W przypadku gdy nasza oferta wygra w aukcji powyższe warunki będą zagwarantowane przez 15 lat. Umiejętność dlugoterminowego prognozowania oraz zarządzania ryzykiem jest bardzo pożądana.
Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.